Formation 2017

Viirwuert

Wäert Lieser,

D’Joer 2017 huet an der Formatioun Brécken gebaut, niewt Formatiounen déi vun Instrukteren an Formateurs’en gehale gi sin, hun och mier, op Instrukter oder Formateur missen an divers Weiderbildungen goen fier am CGDIS ee propperen Start ze kréien.

Vun Methodik an Didaktik bis zur Weiderbildung an Opfrëschung am Sauvetage an och verschidden aaner flott Themen, hun mir alles matgemaach fir kënnen no der grousser Vakanz dëst Joer mat der neier Formatioun ze starten.

D’läscht Joer sin an eiser Regioun 4 ANM-Formatiounen, 2 AGT-Cours’en, 1 FGA1 an 1 FGA2 oofgehalen gin. Desweideren waren Kolleginnen an Kollegen vun eis an 3 Formatiounen zu Nidderfeelen an der Otemschutzstreck an am Caisson-Feu 1, am RAGTAL waren mer 2 mol an den Caisson-Feu 2 an 1mol an den Caisson-Feu 3.

Domadder hun am total 141 Pompjeeën aus eiser Regioun un Formatiounen deelgeholl an och bestaanen.

Déi Zuelen loossen sech weisen an bestätegen dass eis Leit no Formatiounen froen.

All deenen déi zu dësem Resultat bäigedroen hun, wëll ech op dëser Plaaz ee ganz grousse Merci soen. Ouni si hätten mir déi enorm Aarbecht nët gestemmt kritt. All eenzelne Formateur, all Instrukter, all Chef de Corps an Chef de Centre an och eis Gemengeverwaltungen mat un der Spëtzt de Buergermeeschter soll dësen Merci gëllen, awer och all Pompjeeskolleg deen während de Formatiounen am Center oder am Pompjeesbau gehollef huet logistesch Aarbechten ze maachen soll nët vergiess gin.

De Kollegen aus dem Regionalviirstand an dem Inspektorat och ee grousse Merci fir hier Ennerstëtzung.

Wéi soll et an Zukunft virugoen?

Eent ass sëcher den CGDIS rullt lues awer sëcher an d’Gare eran mat all séngen Ännerungen, Verbesserungen an allem waat hien an de Waggonen dobäi huet.

Eent ass sëcher, mir an der Formatioun stin souwäit an den Startläscher an waarden nach jhust drop dass Dir alleguer iwwert déi nei Formatioun kënnt informéiert gin.

Ech wier frou wann mir an Zukunft mat all den Acteurs’en an der Formatioun weiderhin esou gudd kéinten zesummen schaffen fir eis Leit um Ball ze halen an hinnen eng adequat Ausbildung kënnen ze bidden.

Formatiounen 2017

ANM 01-17                   08.01.2017           Garnech

candidatsadmisajournésrefusésabandon
1212000

ANM 10-17                   18.03.2017           Hesper

candidatsadmisajournésrefusésabandon
1211000

1 Kolleg huet säin Test am nächsten Cours gemaach

FGA2 08-17         08.04.2017           Schëtter

candidatsadmisajournésrefusésabandon
109001

AS&CF1 16-17   23.04.2017           ENSIS

candidatsadmisajournésrefusésabandon
 109010

CF2   16-17          23.04.2017           RAGTAL

candidatsadmisrecyclageexcusésabsent
1510311

ANM 11-17          30.04.2017           Lintgen

candidatsadmisajournésrefusésabandon
 96020

1 Kolleg huet säin Test am nächsten Cours gemaach

2 Kollegen sin fir den Test refuséiert gin.

AGT 07-17          27.05.2017           Koplescht

candidatsadmisajournésrefusésthéorie
 66001

CF3   22-17          03.06.2017           RAGTAL

candidatsadmisajournésrefusésabandon
1312 010

Den Kolleg gouf refuséiert well hien en Baart hat an deen nët wollt ewech maachen.

ANM 13-17                   18.06.2017           Miersch

candidatsadmisajournésrefusésabandon
1212000

AS&CF1 29-17   23.07.2017 Niederfeulen

candidatsadmisajournésrefusésabandon
109 010

CF2 38-17            24.09.2017           RAGTAL

candidatsadmisajournésrefusésExcusés
131100 2

AGT 10-17          14.10.2017           Mamer

candidatsadmisajournésrefusésabandon
109 010

AS&CF1 46-17   19.11.2017           ENSIS

candidatsadmisajournésrefusésabandon
99000

FGA1 10-17         09.12.2017           Mersch

candidatsadmisajournésrefusésabandon
 109001

Dir gesitt am Joer 2017 war vill Aktivitéit an der Formatioun an eiser Regioun.
Loosst mech op dëser Plaaz nach een klengen Ausbléck maachen:
Bis d’Grouss Vakanz fueren mir mat den Formatiounen op deem gewinnten Niveau viirun.
Och wann den CGDIS fir den 1. Juli ugekënnegt ass, sin wéi och an aner Beräicher, an der Formatioun nach Chantiers’en amgaangen fir déi Nei Struktur op d´Been ze setzen.
Wann de Päckelchen fäerdeg ass, wäerten Informatiounsversammlungen um Nationalen Niveau ugebueden gin wou Dir iwwert déi Nei Formatioun opgeklärt gitt.

An der Hoffnung op eng weider gudd Zesummenaarbecht,

Bricher Jean-François
Instructeur en chef-adjoint aux luttes contre l’incendie
Instructeur en matière de sauvetage
Formateur ANM

Print Friendly, PDF & Email